Bernhard Peter
Essays zu Kunst und Kultur Japans


Buddhismus und buddhistische Tempel
Fachbegriffe der Tempel-Architektur - Shitenno (Himmelskönige) - Rinzo (Kaiten Rinzo) - Nio (Torwächter) - Fudo Myo-o (O-Fudo-sama) - Monzeki-Tempel


Einzelne buddhistische Tempel (Alphabet nach Tempelnamen)

A:
Anraku-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung, Sanmon, Vordergarten, Hondo außen - Anraku-ji, Kyoto, Teil (2): Hondo innen, Shoin, Korridore

B:
Bishamon-do, Kyoto
Bukko-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Shoro - Bukko-ji, Kyoto, Teil (2): Amidado-mon und Goeido-mon - Bukko-ji, Kyoto, Teil (3): Chokushi-mon, Genkan-mon und weitere Bauten - Bukko-ji, Kyoto, Teil (4): Goeido (Daishido) - Bukko-ji, Kyoto, Teil (5): Übergangsbereich mit Watari-roka - Bukko-ji, Kyoto, Teil (6): Amidado (Hondo)
Byodo-in, Uji, Teil (1): Beschreibung - Byodo-in, Uji, Teil (2): Phönix-Halle - Byodo-in, Uji, Teil (3): Phönix-Halle - Byodo-in, Uji, Teil (4): Subtempel Jodo-in - Byodo-in, Uji, Teil (5): Subtempel Saisho-in

C:
Chion-in, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Sanmon - Chion-in, Kyoto, Teil (2): Kyozo, Seishido, Gobyo - Chion-in, Kyoto, Teil (3): Dai-Shoro, Amida-do, Hojo - Chion-in, Kyoto, Teil (6): Miei-do (Goei-do) - Chion-in, Kyoto, Teil (7): Karamon und weitere Gebäude
Chishaku-in, Kyoto

D:
Daigo-ji, Kyoto, Teil (1): Samboin - Daigo-ji, Kyoto, Teil (3): Shimo-Daigo - Daigo-ji, Kyoto, Teil (4): Shimo-Daigo
Daikaku-ji, Kyoto, Teil (1) - Daikaku-ji, Kyoto, Teil (2) - Daikaku-ji, Kyoto, Teil (3) - Daikaku-ji, Kyoto, Teil (4)
Daisen-in, Kyoto
Daitoku-ji, Kyoto, Teil (1): Haupttempel - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (2): Korin-in - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (3): Zuiho-in - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (4): Ryogen-in - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (5): Daisen-in - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (6): Obai-in - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (7): Koto-in - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (8): Soken-in - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (9): Shinju-an - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (10): Juko-in und weitere Subtempel

E:
Eikando / Zenrin-ji, Kyoto, Teil (1) - Eikando / Zenrin-ji, Kyoto, Teil (2) - Eikando / Zenrin-ji, Kyoto, Teil (3)
Enko-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung, Sanmon, Genkan, Toshogu und Bambuswald - Enko-ji, Kyoto, Teil (2): Hondo, Hojo, Zazendo und andere Gebäude - Enko-ji, Kyoto, Teil (3): Garten Honryu-tei - Enko-ji, Kyoto, Teil (4): Garten Jugyu-no-niwa und Seiryu-ike
Enman-in Monzeki, Otsu
Enryaku-ji, Berg Hiei (Otsu, Präf. Shiga)

G:
Gango-ji, Nara
Ginkaku-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung, Somon, Kuri u. Vordergarten - Ginkaku-ji, Kyoto, Teil (2): Hoshokan-Tor, Hondo, Kogetsudai und Ginshadan - Ginkaku-ji, Kyoto, Teil (3): Kannonden, Togudo und Schreine - Ginkaku-ji, Kyoto, Teil (4): Gärten, Hangwald und Quellen

H:
Hannya-ji, Nara
Hasedera, Hase, Sakurai (Präf. Nara)
Higashi Hongan-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung - Higashi Hongan-ji, Kyoto, Teil (2): Goeido und Amidado - Higashi Hongan-ji, Kyoto, Teil (3): Goeido und Amidado - Higashi Hongan-ji, Kyoto, Teil (4): Goeido und Amidado - Higashi Hongan-ji, Kyoto, Teil (5): Goeido-mon - Higashi Hongan-ji, Kyoto, Teil (6): weitere Gebäude
Hobodai-in, Kyoto (Subtempel des To-ji)
Hoju-ji, Kyoto
Hokan-ji (Yasaka-Pagode), Kyoto
Hokki-ji, Ikaruga, Präf. Nara
Hoko-ji, Kyoto - Hokongo-in, Kyoto
Hokyo-in, Kyoto
Hokyo-ji, Kyoto
Honen-in, Kyoto
Hongan-ji Kitayama Betsu-in
Honman-ji, Kyoto
Hoon-ji, Kyoto
Honpo-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und vorderer Bereich - Honpo-ji, Kyoto, Teil (2): Pagode (Tahoto) - Honpo-ji, Kyoto, Teil (3): innerer Bereich und Garten
Horin-ji, Ikaruga, Präf. Nara
Hosen-in, Ohara (Kyoto), Teil (1): Beschreibung und Gebäude - Hosen-in, Ohara (Kyoto), Teil (2): Gärten

I:
Ishiyama-dera, Otsu (Präfektur Shiga), Teil (1) - Ishiyama-dera, Otsu, Teil (2) - Ishiyama-dera, Otsu, Teil (3) - Ishiyama-dera, Otsu, Teil (4)

J:
Jakko-in (Ohara, zu Kyoto), Teil (1): Beschreibung, Sando, Teehaus und Hondo - Jakko-in (Ohara, zu Kyoto), Teil (2): Shoin, Shoro und Gärten
Jikko-in (Ohara, zu Kyoto), Teil (1): Beschreibung und Kyakuden - Jikko-in (Ohara, zu Kyoto), Teil (2): Südgarten, Westgarten und Teehaus
Jisho-in, Kyoto (Subtempel des Shokoku-ji)
Jisho-ji (Ginkaku-ji), Kyoto, Teil (1): Beschreibung, Somon, Kuri u. Vordergarten - Jisho-ji (Ginkaku-ji), Kyoto, Teil (2): Hoshokan-Tor, Hondo, Kogetsudai und Ginshadan - Jisho-ji (Ginkaku-ji), Kyoto, Teil (3): Kannonden, Togudo und Schreine - Jisho-ji (Ginkaku-ji), Kyoto, Teil (4): Gärten, Hangwald und Quellen
Jiun-in, Kyoto (Subtempel des Shokoku-ji)
Jodo-in (Subtempel des Byodo-in, Uji)
Jojakku-ji, Kyoto
Joruri-ji (Kizugawa, Präfektur Kyoto)
Jozan-ji (Shisendo), Kyoto
Juko-in, Kyoto

K:
Kaju-ji, Kyoto
Kanchi-in, Kyoto (Subtempel des To-ji)
Kennin-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Tore - Kennin-ji, Kyoto, Teil (2): Substrukturen - Kennin-ji, Kyoto, Teil (3): Hatto und Honbo - Kennin-ji, Kyoto, Teil (4): Hojo und Shoin - Kennin-ji, Kyoto, Teil (5): Innenräume - Kennin-ji, Kyoto, Teil (6): Gärten und Teehäuser
Kinkaku-ji, Kyoto
Kiyomizudera, Kyoto, Teil (1) - Kiyomizudera, Kyoto, Teil (2)
Kodai-ji, Kyoto
Komyo-ji, Nagaokakyo (Präfektur Kyoto)
Kongo-ji (Yasaka Koshindo), Kyoto
Konkai Komyo-ji (Kurodani), Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Tore - Konkai Komyo-ji, Teil (2): Gebäude des Haupttempels - Konkai Komyo-ji, Teil (3): verschiedene Subtempel - Konkai Komyo-ji, Teil (4): Subtempel Saiun-in
Konpuku-ji, Kyoto
Korin-in, Kyoto
Koryu-ji, Kyoto
Kosho-ji, Uji (Präfektur Kyoto), Teil (1) - Kosho-ji, Uji, Teil (2) - Kosho-ji, Uji, Teil (3)
Kosho-ji, Kyoto
Koto-in, Kyoto
Kurodani (Konkai Komyo-ji), Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Tore - Kurodani, Teil (2): Gebäude des Haupttempels - Kurodani, Teil (3): verschiedene Subtempel - Kurodani, Teil (4): Subtempel Saiun-in

M:
Manpuku-ji, Uji (Präfektur Kyoto), Teil (1) - Manpuku-ji, Uji, Teil (2) - Manpuku-ji, Uji, Teil (3) - Manpuku-ji, Uji, Teil (4) - Manpuku-ji, Uji, Teil (5)
Manshu-in Monzeki, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Gebäude - Manshu-in Monzeki, Kyoto, Teil (2): Gärten - Manshu-in Monzeki, Kyoto, Teil (3): Bentendo und Manshu-in-Tenmangu
Marishisonten-do, Kyoto
Mii-dera = Onjo-ji, Otsu (Präfektur Shiga), Teil (1) - Mii-dera = Onjo-ji, Otsu, Teil (2) - Mii-dera = Onjo-ji, Otsu, Teil (3) - Mii-dera = Onjo-ji, Otsu, Teil (4)
Mimuroto-ji, Uji (Präfektur Kyoto)
Myoho-in (Kyoto)
Myokaku-ji (Kyoto)
Myoken-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Photos 1. Teil - Myoken-ji, Kyoto, Teil (2): Photos 2. Teil
Myoman-ji (Kyoto)
Myoren-ji (Kyoto)
Myoshin-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Haupttempel - Myoshin-ji, Kyoto, Teil (2): Haupttempel - Myoshin-ji, Kyoto, Teil (3): Taizo-in - Myoshin-ji, Kyoto, Teil (4): Subtempel - Myoshin-ji, Kyoto, Teil (5): Subtempel

N:
Nanzen-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Sanmon - Nanzen-ji, Kyoto, Teil (2): Hatto, Honbo und Hojo - Nanzen-ji, Kyoto, Teil (4): Subtempel
Ninna-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Niomon - Ninna-ji, Kyoto, Teil (2): Goten-Bereich - Ninna-ji, Kyoto, Teil (3): Goten-Bereich - Ninna-ji, Kyoto, Teil (4): Goten-Bereich - Ninna-ji, Kyoto, Teil (5): Chumon, Kondo, Kyozo, Mizukake Fudo - Ninna-ji, Kyoto, Teil (6): Shoro, Pagode, Mieido, Kusho Myojin - Ninna-ji, Kyoto, Teil (7): Miniatur-Pilgerpfad, 1. Teil - Ninna-ji, Kyoto, Teil (8): Miniatur-Pilgerpfad, 2. Teil - Ninna-ji, Kyoto, Teil (9): Chokushimon, Kannondo, Devotionalien
Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (2): Karamon - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (3): Karamon - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (4): Goeido und Amidado - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (5): Kyozo, Shoro, Taiko-ro, Tore - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (6): Shoin und Genkan
Nison-in, Kyoto

O:
Obai-in, Kyoto
Otani Honbyo, Kyoto
Otani Sobyo, Kyoto
Onjo-ji, Otsu (Präfektur Shiga), Teil (1) - Onjo-ji, Otsu, Teil (2) - Onjo-ji, Otsu, Teil (3) - Onjo-ji, Otsu, Teil (4)
Ototsuka (Shisendo), Kyoto

R:
Raigo-in (Ohara, zu Kyoto)
Reikan-ji, Kyoto
Rokuharamitsu-ji, Kyoto
Rokuon-ji (Kinkaku-ji), Kyoto
Ryogen-in, Kyoto
Ryuhon-ji, Kyoto

S:
Saidai-ji (Nara)
Saien-ji
Saikoku-ji (Onomichi, Präf. Hiroshima)
Saisho-in (Subtempel des Byodo-in, Uji)
Saiun-in (Subtempel des Kurodani), Kyoto
Sanjusangendo, Kyoto, Teil (1) - Sanjusangendo, Kyoto, Teil (2) - Sanjusangendo, Kyoto, Teil (3)
Sanzen-in Monzeki, Ohara (Kyoto), Teil (1): Beschreibung und Gebäude - Sanzen-in Monzeki, Ohara, Teil (2): Gärten - Sanzen-in Monzeki, Ohara, Teil (3): Gärten - Sanzen-in Monzeki, Ohara, Teil (4): Fudo-do und Kannon-do
Seiken-in
Seiryo-ji, Kyoto, Teil (1) - Seiryo-ji, Kyoto, Teil (2) - Seiryo-ji, Kyoto, Teil (3) - Seiryo-ji, Kyoto, Teil (4)
Sekizan Zen-in, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Photos, 1. Teil - Sekizan Zen-in, Kyoto, Teil (2): Photos, 2. Teil
Senko-ji (Onomichi, Präf. Hiroshima)
Sennyu-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung - Sennyu-ji, Kyoto, Teil (2): äußerer Bereich - Sennyu-ji, Kyoto, Teil (3): innerer Bereich
Shinju-an, Kyoto
Shin-Yakushi-ji, Nara
Shinnyodo (Shinsho Gokuraku-ji), Teil (1): Beschreibung und Ostseite des Komplexes - Shinnyodo (Shinsho Gokuraku-ji), Teil (2): Nordseite des Komplexes mit Subtempeln - Shinnyodo (Shinsho Gokuraku-ji), Teil (3): Mittelteil mit Gebäuden des Haupttempels - Shinnyodo (Shinsho Gokuraku-ji), Teil (4): Südseite des Komplexes mit Subtempeln
Shisendo (Jozan-ji), Kyoto
Shobo-ji, Kyoto
Shogo-in Monzeki, Kyoto
Shoji-ji, Kyoto
Shokoku-ji, Kyoto
Shomyo-ji
Shoren-in, Kyoto, Teil (1) - Shoren-in, Kyoto, Teil (2)
Shorin-in (Ohara, zu Kyoto), Teil (1): Beschreibung und Haupthalle - Shorin-in (Ohara, zu Kyoto), Teil (2): Schnitzereien an der Haupthalle - Shorin-in (Ohara, zu Kyoto), Teil (3): Glockenturm, Speicher und andere Gebäude
Soken-in, Kyoto

T:
Taima-dera (Katsuragi, Präf. Nara)
Taizo-in, Kyoto
Tenryu-ji, Kyoto, Teil (1), Haupttempel - Tenryu-ji, Kyoto, Teil (2), Haupttempel - Tenryu-ji, Kyoto, Teil (3), Subtempel
Tofuku-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Tore - Tofuku-ji, Kyoto, Teil (2): Gebäude des Haupttempels - Tofuku-ji, Kyoto, Teil (3): Hondo, Brücke und Ahornschlucht - Tofuku-ji, Kyoto, Teil (4): Fumon-in und Kaisando - Tofuku-ji, Kyoto, Teil (5): Subtempel und Engetsukyo-Brücke - Tofuku-ji, Kyoto, Teil (6): Kuri, Hojo und Hojo-Gärten
Todai-ji (Nara), Nigatsudo - Todai-ji (Nara), Hokkedo
To-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung, Mauern und Tore - To-ji, Kyoto, Teil (2): Kondo, Kodo und Jikido - To-ji, Kyoto, Teil (3): Pagode, Garten und Substrukturen - To-ji, Kyoto, Teil (4): Subtempel Kanchi-in - To-ji, Kyoto, Teil (5): Subtempel Hobodai-in
Toshodai-ji (Nara)
Tsumyo-ji, Honju-ji, Toribeyama, Kyoto

Y:
Yakushi-ji (Nara)
Yasaka Koshindo (Kongo-ji), Kyoto
Yasaka-Pagode (Hokan-ji), Kyoto
Yogen-in, Kyoto
Yoshimine-dera, Kyoto

Z:
Zenrin-ji / Eikando, Kyoto, Teil (1) - Zenrin-ji, Eikando, Kyoto, Teil (2) - Zenrin-ji, Eikando, Kyoto, Teil (3)
Zuiho-in, Kyoto
Zuishin-in, Kyoto
Zuto - ein buddhistischer Stufenstupa, Nara


von Tempel zu Tempel: Pilgerwege in Japan
Saigoku-Kannon-Pilgerweg - Rakuyo-Kannon-Pilgerweg - Shikoku-Pilgerweg - Chuugoku-Kannon-Pilgerweg - Bando-Sanjusan-Kasho-Pilgerweg - Chichibu-Sanjuyon-Kasho-Pilgerweg - Go-shuin und Go-shuin-cho - Go-shuin-Sammlung (2): buddh. Tempel - Go-shuin-Sammlung (3): buddh. Tempel


Andere Länderessays lesen
Home

Projekt fördern
werbefrei und unabhängig

© Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter 2018, 2019
Impressum