Bernhard Peter
Buddhismus und die buddhistischen Tempel Japans


Buddhismus und buddhistische Tempel
Fachbegriffe der Tempel-Architektur - Shitenno (Himmelskönige) - Rinzo (Kaiten Rinzo) - Nio (Torwächter) - Fudo Myo-o (O-Fudo-sama) - Monzeki-Tempel - Himmlische Wesen: Tennin, Niten, Tennyo, Apsara


Einzelne buddhistische Tempel (Alphabet nach Tempelnamen)

A:
Adashino Nenbutsu-ji, Kyoto (Arashiyama)
Akishino-dera, Nara (Präf. Nara)
Anraku-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung, Sanmon, Vordergarten, Hondo außen - Anraku-ji, Kyoto, Teil (2): Hondo innen, Shoin, Korridore

B:
Banfuku-ji, Ako (Präf. Hyogo)
Bishamon-do, Kyoto, Teil (1): Beschreibung, Sando und Niomon - Bishamon-do, Kyoto, Teil (2): Hondo und Schnitzereien - Bishamon-do, Kyoto, Teil (3): Karamon, Chokushimon, Yakuimon und Genkan - Bishamon-do, Kyoto, Teil (4): Reiden und Shinden - Bishamon-do, Kyoto, Teil (5): Benzaitendo und Gärten
Bukko-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Shoro - Bukko-ji, Kyoto, Teil (2): Amidado-mon und Goeido-mon - Bukko-ji, Kyoto, Teil (3): Chokushi-mon, Genkan-mon und weitere Bauten - Bukko-ji, Kyoto, Teil (4): Goeido (Daishido) - Bukko-ji, Kyoto, Teil (5): Übergangsbereich mit Watari-roka - Bukko-ji, Kyoto, Teil (6): Amidado (Hondo)
Byodo-in, Uji (Präf. Kyoto), Teil (1): Beschreibung - Byodo-in, Uji, Teil (2): Phönix-Halle - Byodo-in, Uji, Teil (3): Phönix-Halle - Byodo-in, Uji, Teil (4): Subtempel Jodo-in - Byodo-in, Uji, Teil (5): Subtempel Saisho-in

C:
Chion-in, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Sanmon - Chion-in, Kyoto, Teil (2): Kyozo, Seishido, Gobyo - Chion-in, Kyoto, Teil (3): Dai-Shoro, Amida-do, Hojo - Chion-in, Kyoto, Teil (6): Miei-do (Goei-do) - Chion-in, Kyoto, Teil (7): Karamon und weitere Gebäude
Chishaku-in, Kyoto, Teil (1): Beschreibung, Tore und Kuri - Chishaku-in, Kyoto, Teil (2): Shoro, Kondo und Myooden - Chishaku-in, Kyoto, Teil (3): Daishido, Mitsugondo und Nordostbereich - Chishaku-in, Kyoto, Teil (4): Kodo, O-Shoin, Shinden und Garten
Choju-in (Chouju-in) und Ohara Benzaiten, Hikone (Präf. Shiga)
Choju-ji, Konan (Präf. Shiga)
Chosho-in, Kyoto (Subtempel des Nanzen-ji)
Chugu-ji, Ikaruga (Präf. Nara)

D:
Daigo-ji, Kyoto, Teil (1): Samboin - Daigo-ji, Kyoto, Teil (3): Shimo-Daigo - Daigo-ji, Kyoto, Teil (4): Shimo-Daigo
Daikaku-ji, Kyoto, Teil (1) - Daikaku-ji, Kyoto, Teil (2) - Daikaku-ji, Kyoto, Teil (3) - Daikaku-ji, Kyoto, Teil (4)
Dairen-ji, Ako (Präf. Hyogo)
Daisen-in, Kyoto
Daishi-ji, Hikone (Präf. Shiga)
Daishin-ji, Hikone (Präf. Shiga)
Daitoku-ji, Kyoto (Arashiyama), Teil (1): Haupttempel - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (2): Korin-in - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (3): Zuiho-in - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (4): Ryogen-in - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (5): Daisen-in - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (6): Obai-in - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (7): Koto-in - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (8): Soken-in - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (9): Shinju-an - Daitoku-ji, Kyoto, Teil (10): Juko-in und weitere Subtempel
Danrin-ji, Kyoto (Arashiyama)
Daruma-dera (Horin-ji, Hourin-ji), Kyoto
Donge-in Monzeki, Kyoto (Arashiyama)

E:
Eikando / Zenrin-ji, Kyoto, Teil (1) - Eikando / Zenrin-ji, Kyoto, Teil (2) - Eikando / Zenrin-ji, Kyoto, Teil (3)
Engaku-ji, Kamakura (Präf. Kanagawa)
Engyo-ji, Himeji, (Präf. Hyogo)
Enko-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung, Sanmon, Genkan, Toshogu und Bambuswald - Enko-ji, Kyoto, Teil (2): Hondo, Hojo, Zazendo und andere Gebäude - Enko-ji, Kyoto, Teil (3): Garten Honryu-tei - Enko-ji, Kyoto, Teil (4): Garten Jugyu-no-niwa und Seiryu-ike
Enman-in Monzeki, Otsu
Enryaku-ji, Berg Hiei, Otsu (Präf. Shiga), Teil (1): Geschichte und Beschreibung - Enryaku-ji, Berg Hiei, Otsu (Präf. Shiga), Teil (2): Bereich Todo, Daikokudo, Monjuro, Hoshimine Inari-sha, Shoro des Daikodo - Enryaku-ji, Berg Hiei, Otsu (Präf. Shiga), Teil (3): Bereich Todo, Daikodo, Mae-no-to-in, Kaidan-in - Enryaku-ji, Berg Hiei, Otsu (Präf. Shiga), Teil (4): Bereich Todo, Hokke Soji-in, Pagode To-to, Amidado - Enryaku-ji, Berg Hiei, Otsu (Präf. Shiga), Teil (5): Zwischen den Bereichen Todo und Saito: Sanno-in und Jodo-in - Enryaku-ji, Berg Hiei, Otsu (Präf. Shiga), Teil (6): Bereich Saito, Ninaido, Eryodo, Shakado, Shoro - Enryaku-ji, Berg Hiei, Otsu (Präf. Shiga), Teil (7): Rurido, Seiryu-ji, Mudoji-dani und Mudo-ji
Entoku-in (Subtempel des Kodai-ji), Kyoto

F:
Fuku-in, Nara
Fukuzen-ji, Onomichi (Präf. Hiroshima)
Funda-in, Kyoto (Subtempel des Tofuku-ji), Teil (1) - Funda-in, Kyoto (Subtempel des Tofuku-ji), Teil (2)

G:
Gango-ji, Nara
Gantsu-ji (Gantsuu-ji), Hikone (Präf. Shiga)
Genko-an, Kyoto, Takagamine, Teil (1): Beschreibung, Photos von Toren, Kuri, Kaizando und Shoin - Genko-an, Kyoto, Teil (2): Photos der Haupthalle
Ginkaku-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung, Somon, Kuri u. Vordergarten - Ginkaku-ji, Kyoto, Teil (2): Hoshokan-Tor, Hondo, Kogetsudai und Ginshadan - Ginkaku-ji, Kyoto, Teil (3): Kannonden, Togudo und Schreine - Ginkaku-ji, Kyoto, Teil (4): Gärten, Hangwald und Quellen
Gio-ji, Kyoto (Arashiyama)
Gonen-in (Subtempel des Taimadera), Katsuragi (Präf. Nara)

H:
Hannya-ji, Nara, Teil (1): Beschreibung und Romon - Hannya-ji, Nara, Teil (2): Haupthalle und andere Gebäude - Hannya-ji, Nara, Teil (3): Reliefplatten, Ema und Kasatoba
Hasedera, Hase, Sakurai (Präf. Nara), Teil (1): Beschreibung - Hasedera, Teil (2):vom Eingang über den Fumon-in bis zum Niomon - Hasedera, Teil (3): der steile Korridor nach oben - Hasedera, Teil (4): Zao-do, das letzte Stück Korridor und der Glockenturm - Hasedera, Teil (5): Hondo (Haupthalle) - Hasedera, Teil (6): Hauptebene, nördliche und östliche Bauwerke: Aizendo, Sansha-gongen und Noman-in - Hasedera, Teil (7): von der Haupthalle nach Westen: Daikokudo, Gokusho, Kaizando, Kobo Daishi Mieido und Kyozo - Hasedera, Teil (8): Bauten am Westhang: Gojunoto, Motohasedera, Nokotsudo - Hasedera, Teil (9): Bauten am Westhang: Okunoin Soshido, Okunoin Dharanido, Honbo, Chashitsu Kaso-an
Hase-dera, Kamakura (Präf. Kanagawa)
Higashi Hongan-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung - Higashi Hongan-ji, Kyoto, Teil (2): Goeido und Amidado - Higashi Hongan-ji, Kyoto, Teil (3): Goeido und Amidado - Higashi Hongan-ji, Kyoto, Teil (4): Goeido und Amidado - Higashi Hongan-ji, Kyoto, Teil (5): Goeido-mon - Higashi Hongan-ji, Kyoto, Teil (6): weitere Gebäude
Hobodai-in, Kyoto (Subtempel des To-ji)
Hodo-ji, Onomichi (Präf. Hiroshima)
Hojo-ji, Kyoto
Hoju-ji, Kyoto
Hokan-ji (Yasaka-Pagode), Kyoto
Hokki-ji, Ikaruga (Präf. Nara)
Hoko-ji, Kyoto
Hokoku-ji, Kamakura (Präf. Kanagawa)
Hokongo-in, Kyoto
Hokyo-in, Kyoto
Hokyo-ji, Kyoto
Honen-in, Kyoto
Hongan-ji Kitayama Betsu-in, Kyoto
Honman-ji, Kyoto
Hoon-ji, Kyoto
Honpo-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und vorderer Bereich - Honpo-ji, Kyoto, Teil (2): Pagode (Tahoto) - Honpo-ji, Kyoto, Teil (3): innerer Bereich und Garten
Horin-ji (Hourin-ji), Ikaruga (Präf. Nara)
Horin-ji (Hourin-ji, Daruma-dera), Kyoto
Horin-ji (Hourin-ji), Kyoto (Arashiyama)
Horyu-ji, Ikaruga (Präf. Nara), Teil (1): Beschreibung und Pläne - Horyu-ji, Teil (2): Photos: Nandaimon, Sando, Sankyoin, Kairo - Horyu-ji, Teil (3): Kyozo, Shoro, Daikodo, Shoryoin, Higashimuro, Tsumamuro - Horyu-ji, Teil (4): Gojunoto (Pagode) und Kondo (Goldene Halle) - Horyu-ji, Teil (5): Kofuzo, Jikido, Museum, Ost-West-Weg, Saiendo - Horyu-ji, Teil (6): To-in garan, Kairo, Shoro, Yumedono, Denpodo, Eden, Shariden, Raido
Hosen-in, Ohara (Kyoto), Teil (1): Beschreibung und Gebäude - Hosen-in, Ohara (Kyoto), Teil (2): Gärten

I:
Imakumano Kannon-ji, Kyoto
Ishiyama-dera, Otsu (Präf. Shiga), Teil (1) - Ishiyama-dera, Otsu, Teil (2) - Ishiyama-dera, Otsu, Teil (3) - Ishiyama-dera, Otsu, Teil (4)

J:
Jakko-in, Ohara (Kyoto), Teil (1): Beschreibung, Sando, Teehaus und Hondo - Jakko-in, Ohara (Kyoto), Teil (2): Shoin, Shoro und Gärten
Jikan-ji, Onomichi (Präf. Hiroshima)
Jikko-in, Ohara (Kyoto), Teil (1): Beschreibung und Kyakuden - Jikko-in, Ohara (Kyoto), Teil (2): Südgarten, Westgarten und Teehaus
Jiko-ji, Onomichi (Präf. Hiroshima)
Jingo-ji, Takao, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Photos der Gebäude der unteren Ebene - Jingo-ji, Teil (2): Photos von Hondo, Tahoto und Honbo
Jishi-in, Kyoto (Subtempel des Nanzen-ji)
Jisho-in, Kyoto (Subtempel des Shokoku-ji)
Jisho-ji (Ginkaku-ji), Kyoto, Teil (1): Beschreibung, Somon, Kuri u. Vordergarten - Jisho-ji (Ginkaku-ji), Kyoto, Teil (2): Hoshokan-Tor, Hondo, Kogetsudai und Ginshadan - Jisho-ji (Ginkaku-ji), Kyoto, Teil (3): Kannonden, Togudo und Schreine - Jisho-ji (Ginkaku-ji), Kyoto, Teil (4): Gärten, Hangwald und Quellen
Jiun-in, Kyoto (Subtempel des Shokoku-ji)
Jochi-ji, Kamakura (Präf. Kanagawa)
Jodo-in (Subtempel des Byodo-in), Uji (Präf. Kyoto)
Jodo-ji, Onomichi (Präf. Hiroshima)
Jojakko-ji, Kyoto
Joraku-ji, Konan (Präf. Shiga)
Jorin-ji, Takahashi (Präf. Okayama)
Joruri-ji, Kizugawa (Präf. Kyoto)
Josen-ji, Onomichi (Präf. Hiroshima)
Josho-ji, Kyoto
Jozan-ji (Shisendo), Kyoto
Jugaku-in, Takahashi (Präf. Okayama)
Juko-in, Kyoto

K:
Kagaku-ji, Ako (Präf. Hyogo)
Kaifuku-ji, Onomichi (Präf. Hiroshima)
Kaiko-ji (Subtempel des Sennyu-ji), Kyoto
Kaju-ji, Kyoto, Teil (1) mit Beschreibung - Kaju-ji, Kyoto, Teil (2)
Kanchi-in, Kyoto (Subtempel des To-ji)
Kencho-ji, Kamakura (Präf. Kanagawa)
Kenko-in, Kyoto
Kennin-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Tore - Kennin-ji, Kyoto, Teil (2): Substrukturen - Kennin-ji, Kyoto, Teil (3): Hatto und Honbo - Kennin-ji, Kyoto, Teil (4): Hojo und Shoin - Kennin-ji, Kyoto, Teil (5): Innenräume - Kennin-ji, Kyoto, Teil (6): Gärten und Teehäuser
Kimii-dera, Wakayama (Präf. Wakayama), Teil (1): Beschreibung und Pläne - Kimii-dera, Wakayama, Teil (2): Photos: der Weg nach oben - Kimii-dera, Wakayama, Teil (3): Photos: die Hauptebene und die obere Ebene
Kinkaku-ji, Kyoto
Kiyomizudera, Kyoto, Teil (1) - Kiyomizudera, Kyoto, Teil (2)
Kodai-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung, Omote-mon, San-mon, Chokushi-mon, Kuri - Kodai-ji, Kyoto, Teil (2): Hojo, Kaisan-do, Kangetsu-dai und Garyu-ro - Kodai-ji, Kyoto, Teil (3): Tamaya, Chikurin, Garten - Kodai-ji, Kyoto, Teil (4): Teehäuser Iho-an, Shigure-tei und Kasa-tei - Kodai-ji, Kyoto, Teil (5): Subtempel Entoku-in
Koetsu-ji, Kyoto
Kofuku-ji, Nara (Präf. Nara), Teil (1): Beschreibung und Pläne - Kofuku-ji, Nara Teil (2): Photos - Kofuku-ji, Nara Teil (3): Photos
Kofuku-ji, Takahashi (Präf. Okayama)
Komyo-in, Kyoto (Subtempel des Tofuku-ji), Teil (1) - Komyo-in, Kyoto (Subtempel des Tofuku-ji), Teil (2)
Komyo-ji, Nagaokakyo (Präf. Kyoto)
Komyo-ji, Onomichi (Präf. Hiroshima)
Konchi-in, Kyoto (Subtempel des Nanzen-ji), Beschreibung und 1. Teil - Konchi-in, Kyoto (Subtempel des Nanzen-ji), 2. Teil
Kongo-ji (Yasaka Koshindo), Kyoto
Konkai Komyo-ji (Kurodani), Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Tore - Konkai Komyo-ji, Teil (2): Gebäude des Haupttempels - Konkai Komyo-ji, Teil (3): verschiedene Subtempel - Konkai Komyo-ji, Teil (4): Subtempel Saiun-in
Konpuku-ji, Kyoto
Korin-in, Kyoto
Koryu-ji, Kyoto
Kosho-ji, Uji (Präf. Kyoto), Teil (1) - Kosho-ji, Uji, Teil (2) - Kosho-ji, Uji, Teil (3)
Kosho-ji, Kyoto
Koto-in, Kyoto
Kotoku-in, Kamakura (Präf.r Kanagawa)
Kozan-ji, Takao, Kyoto
Kurodani (Konkai Komyo-ji), Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Tore - Kurodani, Teil (2): Gebäude des Haupttempels - Kurodani, Teil (3): verschiedene Subtempel - Kurodani, Teil (4): Subtempel Saiun-in

M:
Manpuku-ji, Uji (Präf. Kyoto), Teil (1) - Manpuku-ji, Uji, Teil (2) - Manpuku-ji, Uji, Teil (3) - Manpuku-ji, Uji, Teil (4) - Manpuku-ji, Uji, Teil (5)
Manshu-in Monzeki, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Gebäude - Manshu-in Monzeki, Kyoto, Teil (2): Gärten - Manshu-in Monzeki, Kyoto, Teil (3): Bentendo und Manshu-in-Tenmangu
Marishisonten-do, Kyoto
Mii-dera = Onjo-ji, Otsu (Präf. Shiga), Teil (1): Beschreibung und Pläne, Nordostbereich, Niomon, Jikido, Glockenturm - Mii-dera = Onjo-ji, Otsu, Teil (2): Nordwestbereich, Hondo, Kumanogongensha, Reishodo, Issai-Kyozo - Mii-dera = Onjo-ji, Otsu, Teil (3): Mittelbereich, Sanjunoto, To-in, Bimyo-ji, Bishamon-do, Goho Zenshindo-Schrein - Mii-dera = Onjo-ji, Otsu, Teil (4): Südbereich, Nan-in, Kannondo, Nagara-Schrein
Mimuroto-ji, Uji (Präf. Kyoto)
Myoho-in (Kyoto)
Myokaku-ji (Kyoto)
Myoken-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Photos 1. Teil - Myoken-ji, Kyoto, Teil (2): Photos 2. Teil
Myoman-ji (Kyoto)
Myoren-ji (Kyoto)
Myosen-ji, Onomichi (Präf. Hiroshima)
Myoshin-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Haupttempel - Myoshin-ji, Kyoto, Teil (2): Haupttempel - Myoshin-ji, Kyoto, Teil (3): Taizo-in - Myoshin-ji, Kyoto, Teil (4): Subtempel - Myoshin-ji, Kyoto, Teil (5): Subtempel - Myoshin-ji, Kyoto, Teil (6): Subtempel - Myoshin-ji, Kyoto, Teil (7): Daishin-in - Myoshin-ji, Kyoto, Teil (8): Keishun-in

N:
Nanzen-in, Kyoto (Subtempel des Nanzen-ji)
Nanzen-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung, Tore, Sanmon - Nanzen-ji, Kyoto, Teil (2): Hatto, Honbo und Hojo - Nanzen-ji, Kyoto, Teil (3): Gärten - Nanzen-ji, Kyoto, Teil (4): 3 Subtempel: Chosho-in, Jishi-in und Saisho-in - Nanzen-ji, Kyoto, Teil (5): Subtempel Nanzen-in - Nanzen-ji, Kyoto, Teil (6): Subtempel Tenju-an, Beschreibung und 1. Teil - Nanzen-ji, Kyoto, Teil (7): Subtempel Tenju-an, 2. Teil - Nanzen-ji, Kyoto, Teil (8): Subtempel Konchi-in, Beschreibung und 1. Teil - Nanzen-ji, Kyoto, Teil (9): Subtempel Konchi-in, 2. Teil
Ninna-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Niomon - Ninna-ji, Kyoto, Teil (2): Goten-Bereich - Ninna-ji, Kyoto, Teil (3): Goten-Bereich - Ninna-ji, Kyoto, Teil (4): Goten-Bereich - Ninna-ji, Kyoto, Teil (5): Chumon, Kondo, Kyozo, Mizukake Fudo - Ninna-ji, Kyoto, Teil (6): Shoro, Pagode, Mieido, Kusho Myojin - Ninna-ji, Kyoto, Teil (7): Miniatur-Pilgerpfad, 1. Teil - Ninna-ji, Kyoto, Teil (8): Miniatur-Pilgerpfad, 2. Teil - Ninna-ji, Kyoto, Teil (9): Chokushimon, Kannondo, Devotionalien
Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Grundrisse - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (2): Karamon 2017 vor der Renovierung - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (3): Karamon 2017 vor der Renovierung - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (4): Karamon 2023 nach der Renovierung, Südseite - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (5): Karamon 2023 nach der Renovierung, Südseite - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (6): Karamon 2023 nach der Renovierung, Südseite - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (7): Karamon 2023 nach der Renovierung, Nordseite - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (8): Karamon 2023 nach der Renovierung, Nordseite - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (9): die beiden Haupthallen Goeido (Mieido) und Amidado, Außenaufnahmen - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (10): die beiden Haupthallen Goeido (Mieido) und Amidado, Innenaufnahmen - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (11): Kyozo, Shoro, Taiko-ro, verschiedene Tore - Nishi Hongan-ji, Kyoto, Teil (12): Shoin und Genkan, Südbereich
Nison-in, Kyoto

O:
Obai-in, Kyoto
Ohara Benzaiten und Choju-in (Chouju-in), Hikone (Präf. Shiga)
Okuno-in (Subtempel des Chion-in), Taima, Katsuragi (Präf. Nara) - Okuno-in, Gartenanlagen
Otani Honbyo, Kyoto
Otani Sobyo, Kyoto
Onjo-ji, Otsu (Präf. Shiga), Teil (1): Beschreibung und Pläne, Nordostbereich, Niomon, Jikido, Glockenturm - Onjo-ji, Otsu, Teil (2): Nordwestbereich, Hondo, Kumanogongensha, Reishodo, Issai-Kyozo - Onjo-ji, Otsu, Teil (3): Mittelbereich, Sanjunoto, To-in, Bimyo-ji, Bishamon-do, Goho Zenshindo-Schrein - Onjo-ji, Otsu, Teil (4): Südbereich, Nan-in, Kannondo, Nagara-Schrein
Ototsuka (Shisendo), Kyoto

R:
Raigo-in, Ohara (Kyoto)
Raiko-ji (Raikou-ji), Hikone (Präf. Shiga)
Raikyu-ji, Takahashi (Präf. Okayama)
Reikan-ji, Kyoto
Rokuharamitsu-ji, Kyoto
Rokuo-in, Kyoto
Rokuon-ji (Kinkaku-ji), Kyoto
Ryoan-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und äußere Bereiche - Ryoan-ji, Teil (2): Hojo und innere Bereiche
Ryogen-in, Kyoto
Ryotan-ji (Ryoutan-ji), Hikone (Präf. Shiga)
Ryuhon-ji, Kyoto
Ryutoku-in, Takahashi (Präf. Okayama)

S:
Saidai-ji, Nara (Präf. Nara), Teil (1): Beschreibung und Pläne - Saidai-ji, Nara, Teil (2): Photos
Saien-ji, Kyoto
Saigoku-ji (Saikoku-ji), Onomichi (Präf. Hiroshima)
Saiho-ji, Onomichi (Präf. Hiroshima)
Saimyo-ji, Takao, Kyoto
Sainan-in (Subtempel des Taimadera), Katsuragi (Präf. Nara)
Saisho-in (Subtempel des Byodo-in), Uji (Präf. Kyoto)
Saisho-in, Kyoto (Subtempel des Nanzen-ji)
Saiun-in (Subtempel des Kurodani), Kyoto
Sanjusangendo, Kyoto, Teil (1) - Sanjusangendo, Kyoto, Teil (2) - Sanjusangendo, Kyoto, Teil (3)
Sanzen-in Monzeki, Ohara (Kyoto), Teil (1): Beschreibung und Gebäude - Sanzen-in Monzeki, Ohara, Teil (2): Gärten - Sanzen-in Monzeki, Ohara, Teil (3): Gärten - Sanzen-in Monzeki, Ohara, Teil (4): Fudo-do und Kannon-do
Seiken-in
Seiryo-ji, Kyoto, Teil (1) - Seiryo-ji, Kyoto, Teil (2) - Seiryo-ji, Kyoto, Teil (3) - Seiryo-ji, Kyoto, Teil (4)
Seiryo-ji (Seiryou-ji), Hikone (Präf. Shiga)
Sekizan Zen-in, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Photos, 1. Teil - Sekizan Zen-in, Kyoto, Teil (2): Photos, 2. Teil
Senko-ji, Onomichi (Präf. Hiroshima)
Sennyu-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung - Sennyu-ji, Kyoto, Teil (2): äußerer Bereich - Sennyu-ji, Kyoto, Teil (3): innerer Bereich - Sennyu-ji, Kyoto, Teil (4): Subtempel Sokujo-in - Sennyu-ji, Kyoto, Teil (5): Subtempel Kaiko-ji - Sennyu-ji, Kyoto, Teil (6): Subtempel Unryu-in - Imakumano Kannon-ji, Kyoto
Shakuzen-in Junteido, Kyoto (Subtempel des Shogo-in Monzeki)
Shinju-an, Kyoto
Shin-Yakushi-ji, Nara
Shinnyodo (Shinsho Gokuraku-ji), Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Ostseite des Komplexes - Shinnyodo (Shinsho Gokuraku-ji), Teil (2): Nordseite des Komplexes mit Subtempeln - Shinnyodo (Shinsho Gokuraku-ji), Teil (3): Mittelteil mit Gebäuden des Haupttempels - Shinnyodo (Shinsho Gokuraku-ji), Teil (4): Südseite des Komplexes mit Subtempeln
Shisendo (Jozan-ji), Kyoto
Shitenno-ji, Osaka, Teil (1): Beschreibung und Pläne - Shitenno-ji, Teil (2): Photos Süd- und Südostbereich, Tore und Taishiden - Shitenno-ji, Teil (3): Photos Zentralbereich, rechteckiger Korridor, Kondo, Kodo, Gojunoto - Shitenno-ji, Teil (4): Photos Südwest- und Westbereich; Kameido, Trommelturm und Glockenturm - Shitenno-ji, Teil (5): Photos Nord- und Nordwestbereich, Rokujido, Eireido, Ganzan Daishido und Daikokudo - Shitenno-ji, Teil (6): Photos Nordostbereich, Gochikoin, Honbo, Hojo und Gokurakujodo-Garten
Shobo-ji, Kyoto
Shogo-in Monzeki, Kyoto
Shoji-ji, Kyoto
Shokoku-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Photos des SO-Areals vom So-mon bis zum Koon-ro - Shokoku-ji, Kyoto, Teil (2): Photos des NO-Areals vom Rinko-in über Hatto und Kuri bis zum Museum - Shokoku-ji, Kyoto, Teil (3): Photos der Westseite des Areals vom Chotoku-in bis zum Fuko-in
Shomyo-ji
Shonen-ji, Onomichi (Präf. Hiroshima)
Shoren-in, Kyoto, Teil (1) - Shoren-in, Kyoto, Teil (2)
Shoren-ji, Takahashi (Präf. Okayama)
Shorin-in, Ohara (Kyoto), Teil (1): Beschreibung und Haupthalle - Shorin-in, Ohara (Kyoto), Teil (2): Schnitzereien an der Haupthalle - Shorin-in, Ohara (Kyoto), Teil (3): Glockenturm, Speicher und andere Gebäude
Shozen-ji, Kyoto
Soan-ji (Souan-ji), Hikone (Präf. Shiga)
Soken-in, Kyoto
Sokujo-in (Subtempel des Sennyu-ji), Kyoto
Sugimoto-dera, Kamakura (Präf. Kanagawa)

T:
Taima-dera, Katsuragi (Präf. Nara), Teil (1): Beschreibung und Pläne - Taima-dera, Teil (2): Stadtbild, Häuser, Sugahara-jinja - Taima-dera, Teil (3): Todai-mon, Shoro, Shabado, Yakushido - Taima-dera, Teil (4): Mandara-do, Kodo, Kondo - Taima-dera, Teil (5): Ostpagode, Westpagode, Nenbutso-in, Friedhof - Taima-dera, Teil (6): Kobo-Daishi-do, Wasserbecken - Taima-dera, Teil (7): Subtempel Senbutsu-in, Gokuraku-in, Raigo-in, Matsumuro-in - Taima-dera, Teil (8): Subtempel Nakanobo - Taima-dera, Teil (9): Subtempel Sainan-in - Taima-dera, Teil (10): Subtempel Gonen-in - Taima-dera, Teil (11): Subtempel Okuno-in - Taima-dera, Teil (12): Garten des Okuno-in
Taisan-ji, Onomichi (Präf. Hiroshima)
Taizo-in, Kyoto
Tenju-an, Kyoto (Subtempel des Nanzen-ji), Beschreibung und 1. Teil - Tenju-an, Kyoto (Subtempel des Nanzen-ji), 2. Teil
Tenne-ji, Onomichi (Präf. Hiroshima)
Tenno-ji, Shitennoji, Osaka
Tenryu-ji, Kyoto, Teil (1), Haupttempel - Tenryu-ji, Kyoto, Teil (2), Haupttempel - Tenryu-ji, Kyoto, Teil (3), Subtempel
Tofuku-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Tore - Tofuku-ji, Kyoto, Teil (2): Gebäude des Haupttempels - Tofuku-ji, Kyoto, Teil (3): Hondo, Brücke und Ahornschlucht - Tofuku-ji, Kyoto, Teil (4): Fumon-in und Kaisando - Tofuku-ji, Kyoto, Teil (5): Subtempel und Engetsukyo-Brücke - Tofuku-ji, Kyoto, Teil (6): Kuri, Hojo und Hojo-Gärten - Tofuku-ji (7): Subtempel Komyo-in, Teil (1) - Tofuku-ji (8): Subtempel Komyo-in, Teil (2) - Tofuku-ji (9): Subtempel Funda-in, Teil (1) - Tofuku-ji (10): Subtempel Funda-in, Teil (2)
Todai-ji, Nara, Nigatsudo - Todai-ji, Nara, Hokkedo
To-ji, Kyoto, Teil (1): Beschreibung und Pläne, Mauern und Tore - To-ji, Kyoto, Teil (2): Kondo, Kodo, Jikido und Schreine - To-ji, Kyoto, Teil (3): Pagode, Garten, Daishido, Bishamondo, Dainichido und andere Substrukturen - To-ji, Kyoto, Teil (4): Subtempel Kanchi-in - To-ji, Kyoto, Teil (5): Subtempel Hobodai-in
Toji-in, Kyoto
Toshodai-ji, Nara, Teil (1): Beschreibung und Pläne - Toshodai-ji, Teil (2): Photos, Kondo und Koro - Toshodai-ji, Teil (3): Photos, Kodo, Kyozo und Hozo -Toshodai-ji, Teil (4): Photos, Raido, Higashimuro und Ensembles - Toshodai-ji, Teil (5): Photos, Nandaimon, Shoro, Kaidan und Kaisando - Toshodai-ji, Teil (6): Photos, Moosgärten und Ganjin-Mausoleum
Tsumyo-ji, Honju-ji, Toribeyama, Kyoto

U:
Unryu-in, Kyoto, Subtempel des Sennyu-ji

Y:
Yakushi-in, Takahashi (Präf. Okayama)
Yakushi-ji, Nara, Teil (1): Beschreibung und Pläne - Yakushi-ji, Nara, Teil (2): Photos: Chumon und Kondo - Yakushi-ji, Nara, Teil (3): Photos: Kairo und Pagoden - Yakushi-ji, Nara, Teil (4): Photos: Jikido und Daikodo - Yakushi-ji, Nara, Teil (5): Photos: Fudodo, Toindo und Nord-Garan
Yasaka Koshindo (Kongo-ji), Kyoto
Yasaka-Pagode (Hokan-ji), Kyoto
Yogen-in, Kyoto
Yoshimine-dera, Kyoto

Z:
Zenko-ji, Nagano (Präf. Nagano)
Zenrin-ji / Eikando, Kyoto, Teil (1) - Zenrin-ji, Eikando, Kyoto, Teil (2) - Zenrin-ji, Eikando, Kyoto, Teil (3)
Zensui-ji, Konan (Präf. Shiga)
Zensho-ji, Onomichi (Präf. Hiroshima)
Zuiho-in, Kyoto
Zuishin-in, Kyoto, Teil (1) mit Beschreibung - Zuishin-in, Kyoto, Teil (2)
Zuto - ein buddhistischer Stufenstupa, Nara


von Tempel zu Tempel: Pilgerwege in Japan
Saigoku-Kannon-Pilgerweg - Rakuyo-Kannon-Pilgerweg - Shikoku-Pilgerweg - Chuugoku-Kannon-Pilgerweg - Bando-Sanjusan-Kasho-Pilgerweg - Chichibu-Sanjuyon-Kasho-Pilgerweg - Go-shuin und Go-shuin-cho - Go-shuin-Sammlung (2): buddh. Tempel - Go-shuin-Sammlung (3): buddh. Tempel - Go-shuin-Sammlung (4): buddh. Tempel - Go-shuin-Sammlung (5): buddh. Tempel


Andere Länderessays lesen
Home

Projekt fördern
werbefrei und unabhängig

© Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter 2018, 2019, 2023
Impressum