Bernhard Peter
Otsu (Präf. Shiga): Berg Hiei, Enryaku-ji (7): Rurido, Seiryu-ji,
Mudo-ji und Mudoji-dani


Zwischen den Bereichen Saito und Yokawa: Rurido

 


Zwischen den Bereichen Saito und Yokawa: Seiryu-ji

 

 


Südlich des Bereichs Todo: Mudo-ji und Mudo-ji-dani

 

 


Enryaku-ji, Berg Hiei (1): Geschichte und Beschreibung - Enryaku-ji, Berg Hiei (2): Bereich Todo, Daikokudo, Monjuro, Hoshimine Inari-sha, Shoro des Daikodo - Enryaku-ji, Berg Hiei (3): Bereich Todo, Daikodo, Mae-no-to-in, Kaidan-in - Enryaku-ji, Berg Hiei (4): Bereich Todo, Hokke Soji-in, Pagode To-to, Amidado - Enryaku-ji, Berg Hiei (5): Zwischen den Bereichen Todo und Saito: Sanno-in und Jodo-in - Enryaku-ji, Berg Hiei (6): Bereich Saito, Ninaido, Eryodo, Shakado, Shoro

Andere Artikel über Japan lesen
Andere Länder-Essays lesen
Home

© Copyright bzw. Urheberrecht an Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter 2020
Impressum