Bernhard Peter
Kunst und Kultur Japans: andere Präfekturen


Präfektur Aichi
Inuyama: Haritsuna jinja - Sanko-inari jinja - Sarutahiko jinja - Inuyama-jo, Burg Inuyama - Häuser und Tempel in der Burgstadt

Nagoya: Nagoya-jo, Teil (1): Burg, Beschreibung und Pläne - Nagoya-jo, Teil (2): Burg, Photos der Toranlagen - Nagoya-jo, Teil (3): Burg, Photos der Sumi Yagura des Honmaru - Nagoya-jo, Teil (4): Burg, Photos der Haupttürme: Dai-Tenshu und Ko-Tenshu - Nagoya-jo, Teil (5): Burg, Photos der westlichen Wälle, des Kiyosu Yagura und des Ninomaru teien
Nagoya-jo, Teil (1): Honmaru goten, Beschreibung und Pläne - Nagoya-jo, Teil (2): Honmaru goten, Außenansichten - Nagoya-jo, Teil (3): Honmaru goten, Genkan-Bereich - Nagoya-jo, Teil (4): Honmaru goten, Omote-shoin - Nagoya-jo, Teil (5): Honmaru goten, Taimenjo-Bereich - Nagoya-jo, Teil (6): Honmaru goten, Jorakuden: Sagi-no-rouka, Ume-no-ma und San-no-ma - Nagoya-jo, Teil (7): Honmaru goten, Jorakuden: Korridore im Osten und Süden - Nagoya-jo, Teil (8): Honmaru goten, Jorakuden: Korridore im Süden und Westen - Nagoya-jo, Teil (9): Honmaru goten, Jorakuden: Ni-no-ma und Jodan-no-ma - Nagoya-jo, Teil (10): Honmaru goten, Jorakuden: Ichi-no-ma
Atsuta jingu


Präfektur Ehime
Imabari: Imabari-jo


Präfektur Hiroshima
Fukuyama: Fukuyama-jo, Burg Fukuyama, Teil (1): Beschreibung und Gesamtansichten - Fukuyama-jo, Teil (2): verschiedene Yagura und das Sujigane-gomon - Fukuyama-jo, Teil (3): Oyudono, Tenshu und Wallanlagen

Onomichi: Saiho-ji - Jiko-ji - Kaifuku-ji - Komyo-ji - Kibitsuhiko jinja - Hodo-ji - Senko-ji - Tenne-ji - Myosen-ji - Jikan-ji - Zensho-ji - Fukuzen-ji - Taisan-ji - Misode Tenmangu - Saigoku-ji (Saikoku-ji) - Josen-ji - Warei jinja - Shonen-ji - Jodo-ji


Präfektur Hyogo
Akashi: Akashi-jo, Burg Akashi, Teil (1): Beschreibung und Pläne - Akashi-jo, Burg Akashi, Teil (2): Photos - Akashi-jo, Burg Akashi, Teil (3): Photos

Ako, Banshu Ako: Ako-jo, Burg Ako, Teil (1): Beschreibung und Pläne - Ako-jo, Teil (2): Sannomaru: Otemon und Ote-sumi-yagura - Ako-jo, Teil (3): Sannomaru: Wälle, Ecktürme und Residenzen - Ako-jo, Teil (4): Ninomaru: Wälle, Ecktürme und Bauten - Ako-jo, Teil (5): Honmaru: Wälle, Osttor, Südtor und Ecktürme - Ako-jo, Teil (6): Honmaru: durch das Nordtor bis zum Tenshu-dai - Ako-jo, Teil (7): Sannomaru: Oishi-Schrein - Kagaku-ji - Banfuku-ji - Dairen-ji - historische Wohn- und Geschäftshäuser

Himeji: Gokoku jinja - Garten Koko-en (1) - Garten Koko-en (2) - Engyo-ji


Präfektur Kanagawa
Kamakura: Tsurugaoka Hachiman-gu - Hokoku-ji - Sugimoto-dera - Kotoku-in - Hase-dera - Engaku-ji - Kencho-ji - Komachi-dori

Odawara: Odawara-jo, Burg Odawara: Beschreibung und Photos


Präfektur Kochi
Kochi: Kochi-jo, Burg Kochi (1) - Kochi-jo (2)


Präfektur Nagano
Matsumoto: Matsumoto-jo, Burg Matsumoto, Teil (1): Beschreibung und Grundrisse - Matsumoto-jo, Teil (2): Kuromon - Matsumoto-jo, Teil (3): Taikomon - Matsumoto-jo, Teil (4): Hauptgruppe mit Tenshu - Matsumoto-jo, Teil (5): Hauptgruppe mit Tenshu - Matsumoto-jo, Teil (6): Hauptturm (Tenshu) innen - Matsumoto-jo, Teil (7): Wälle, Gräben und Sonstiges - Yohashira jinja - Matsumoto jinja - Stadtbild

Nagano: Zenko-ji, Beschreibung


Präfektur Okayama
Kibitsu (Okayama): Kibitsu jinja, Teil (1): Beschreibung - Kibitsu jinja, Teil (2): Nordzugang, Haiden, Honden - Kibitsu jinja, Teil (3): Kairo, Ichido-sha, Shamusho, Garten - Kibitsu jinja, Teil (4): Minami Zujin-mon, Kairo, Ebisu-sha, Hongu-sha - Kibitsu jinja, Teil (5): Westbereich mit Okamaden, Uka jinja und Fugen-in

Kurashiki: Altstadt von Kurashiki (1) - Altstadt von Kurashiki (2) - Altstadt von Kurashiki (3) - Altstadt von Kurashiki (4) - Altstadt von Kurashiki (5)

Okayama: Okayama-jo, Burg Okayama, Teil (1): Beschreibung und Pläne, Photos von Rokamon, Tsukimi-yagura und Akazunomon - Okayama-jo, Teil (2): Burg, Photos vom Tenshu-kaku und den Shachi - Okayama-jo, Teil (3): Burg, Photos von Hondan, Rokujuuichigangiuemon, ehem. Kuroganemon und rückwärtigen Wällen

Takahashi: Samurai-Residenz der Familie Orii - Samurai-Residenz der Familie Haibara - Handelshaus der Familie Ikegami - Raikyu-ji - Ryutoku-in - Kofuku-ji - Jugaku-in - Jorin-ji - Yakushi-in - Shoren-ji - Stadtbild: historische und moderne Wohnhäuser - Bitchu Matsuyama-jo, Burg Bitchu Matsuyama, Teil (1): Beschreibung und Pläne, Photos von Omotemon, Sannomaru und Umaya-guruwa - Bitchu Matsuyama-jo, Teil (2): Photos vom Honmaru - Bitchu Matsuyama-jo, Teil (3): Photos vom Tenshu, Außenansichten - Bitchu Matsuyama-jo, Teil (4): Photos vom Tenshu, innen, erste Ebene - Bitchu Matsuyama-jo, Teil (5): Photos vom Tenshu, innen, zweite Ebene - Bitchu Matsuyama-jo, Teil (6): Photos vom Niju-yagura und von den nördlichen Befestigungen


Präfektur Osaka
Kishiwada: Kishiwada-jo, Burg Kishiwada, Teil (1) mit Beschreibung - Kishiwada-jo, Teil (2) - Kishiwada-jo, Teil (3)

Osaka: Osaka-jo, Teil (1): Beschreibung und Pläne - Osaka-jo, Teil (2): Photos Ninomaru, Wälle und Türme - Osaka-jo, Teil (3): Photos Ninomaru, Toranlagen - Osaka-jo, Teil (4): Photos Honmaru, Wälle und Tore - Osaka-jo, Teil (5): Photos Honmaru, Mogi-Tenshu
Shitenno-ji, Osaka, Teil (1): Beschreibung und Pläne - Shitenno-ji, Teil (2): Photos Süd- und Südostbereich, Tore und Taishiden - Shitenno-ji, Teil (3): Photos Zentralbereich, rechteckiger Korridor, Kondo, Kodo, Gojunoto - Shitenno-ji, Teil (4): Photos Südwest- und Westbereich; Kameido, Trommelturm und Glockenturm - Shitenno-ji, Teil (5): Photos Nord- und Nordwestbereich, Rokujido, Eireido, Ganzan Daishido und Daikokudo - Shitenno-ji, Teil (6): Photos Nordostbereich, Gochikoin, Honbo, Hojo und Gokurakujodo-Garten


Präfektur Shizuoka
Kakegawa: Kakegawa-jo, Burg Kakegawa, Teil (1): Beschreibung sowie Photos von Honmaru und Tenshu - Kakegawa-jo, Teil (2): Photos vom Ninomaru-goten

Shizuoka: Sunpu-jo, Burg Sunpu, Burg Shizuoka, Beschreibung und Photos


Präfektur Wakayama
Wakayama: Wakayama-jo, Wakayama, Burg, Teil (1): Beschreibung und Pläne - Wakayama-jo, Teil (2): Photos östliche und südliche Außenbereiche - Wakayama-jo, Teil (3): Photos westliche und nördliche Außenbereiche - Wakayama-jo, Teil (4): Photos zentrale Bereiche mit Honmaru
Kimii-dera, Wakayama, Teil (1): Beschreibung und Pläne - Kimii-dera, Wakayama, Teil (2): Photos: der Weg nach oben - Kimii-dera, Wakayama, Teil (3): Photos: die Hauptebene und die obere Ebene
Yuasa:
Yuasa, historisches Viertel der Soja-Saucen-Stadt


Andere Länderessays lesen
Home

Projekt fördern
werbefrei und unabhängig

© Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter 2023
Impressum